ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
13

• หญิง
22

รวม
35


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
24

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
4

• แผนกวิชาช่างยนต์
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
1

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดผู้อำนวยการสถานศึกษานางอมลรดา หนูแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางละม่อม เอียดคง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายวิระวุธ ขำร้าย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการนายสุชาติ กลิ่นเขียว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายศักดิ์ดา มูสิกนิลพันธ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนางอรอนงค์ เรืองช่วย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
หัวหน้างาน งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชี
ครูนางปิยะดา ปานเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูนายดนัย สุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการธนโชติ สุวรรณะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวดวงฤดี ศรีเงิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายประการ สังเมียน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู
หัวหน้างานนายเดี่ยว ศรีคงแก้ว
หัวหน้างาน งานปกครอง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายวิสา หนูคงไหม
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนางอัมไพวรรณ คงศักดิ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนายชาญวิทย์ ทองคง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวสุรัตนวดี ปราบกรี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
ครูนายสมชาย อ้นวงษ์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาวสโรชา โสตถิกุล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วยนางเรวดี ชัยศิริ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วยนายอัษฎาวุธ จำปานิล
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้างนางสาวธิดารัตน์ ทองอิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุรินทร์ มากคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวจุฑามาศ พูลนวน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
ครูนางสาวน้ำทิพย์ เศรษฐมาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่นางอุไร แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางขนิษฐา อินทร์ขาว
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายอดุล ตุลยนิษก์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางปรียา เทพสง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวนงลักษณ์ ชูเนียม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวยุพดี ชุมพราหมณ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางกรรณิการ์ พุฒดำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายประสิทธิ์ กูลหลัก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวรัชดาภรณ์ คำศรี
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบนางสาวนลินี หนูคง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร