ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
15

• หญิง
21

รวม
36


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
22

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
4

• แผนกวิชาช่างยนต์
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหัวหน้างานนายวิสา หนูคงไหม
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่นายเดี่ยว ศรีคงแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางปิยะดา ปานเพชร
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวรัชดาภรณ์ คำศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี