ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
13

• หญิง
22

รวม
35


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
24

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
4

• แผนกวิชาช่างยนต์
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
11

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
10

• งานอาคารสถานที่
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
8

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7

• งานปกครอง
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
10

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานทะเบียน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
7

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการสถานศึกษานางอมลรดา หนูแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายสุชาติ กลิ่นเขียว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายศักดิ์ดา มูสิกนิลพันธ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนายวิระวุธ ขำร้าย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนางอรอนงค์ เรืองช่วย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชี
ครูนายดนัย สุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการธนโชติ สุวรรณะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวดวงฤดี ศรีเงิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูนายประการ สังเมียน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนายชาญวิทย์ ทองคง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
หัวหน้างานนางละม่อม เอียดคง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายเดี่ยว ศรีคงแก้ว
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างาน งานปกครอง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางปิยะดา ปานเพชร
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูนายวิสา หนูคงไหม
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนางอัมไพวรรณ คงศักดิ์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการนายสมชาย อ้นวงษ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวสโรชา โสตถิกุล
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนางเรวดี ชัยศิริ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยนายอัษฎาวุธ จำปานิล
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวตัทชญา ปล้องไหม
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูอัตราจ้างนางสาวธิดารัตน์ ทองอิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสุรินทร์ มากคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวสุรัตนวดี ปราบกรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนางสาวจุฑามาศ พูลนวน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนางสาวน้ำทิพย์ เศรษฐมาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่นางอุไร แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางขนิษฐา อินทร์ขาว
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนายอดุล ตุลยนิษก์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางปรียา เทพสง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวนงลักษณ์ ชูเนียม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวยุพดี ชุมพราหมณ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางกรรณิการ์ พุฒดำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายประสิทธิ์ กูลหลัก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวรัชดาภรณ์ คำศรี
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวนลินี หนูคง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)