ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
19

• หญิง
20

รวม
39


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
24

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
4

• แผนกวิชาช่างยนต์
3

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
2

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานอาคารสถานที่
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายธนิต แท่นปาน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางละม่อม เอียดคง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวิระวุธ ขำร้าย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้าแผนกนางอรอนงค์ สุวรรณะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
หัวหน้างาน งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาการบัญชีนางปิยะดา ปานเพชร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายดนัย สุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายประสพโชค จิตประสงค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาธนโชติ สุวรรณะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวดวงฤดี ศรีเงิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานนายเดี่ยว ศรีคงแก้ว
หัวหน้างาน งานปกครอง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์นายวิสา หนูคงไหม
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสัมฤทธิ์ เรืองสังข์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาสามัญนายประการ สังเมียน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางอัมไพวรรณ คงศักดิ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชาญวิทย์ ทองคง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสราวุธ อนุศิลป์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวสุรัตนวดี ปราบกรี
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวสุภาณี เพชร์ทองเกลี้ยง
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนายอิฐพร บุญฤทธิ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายประสิทธิ์ ปิวิถะ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูอัตราจ้างนางสาวธิดารัตน์ ทองอิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุรินทร์ มากคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ ยิ่งดำนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวมนต์นภา อาจทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลูกจ้างอัตราจ้างนายจรินทร์ รามจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางอุไร แสงจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายประสิทธิ์ หนูทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายอดุล ตุลยนิษก์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางปรียา เทพสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวนงลักษณ์ ชูเนียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางจิรัชยา วงค์หรอด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายไพรทูรย์ เชื้อนกขุ้ม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่นางขนิษฐา อินทร์ขาว
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวยุพดี ชุมพราหมณ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางกรรณิการ์ พุฒดำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวธิดารัตน์ ศักดาณรงค์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายประสิทธิ์ กูลหลัก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาววรางคณา จันธนู
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน