ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
19

• หญิง
18

รวม
37


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
24

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
4

• แผนกวิชาช่างยนต์
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2

• แผนกวิชาการบัญชี
2

• แผนกวิชาการขาย
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานประชาสัมพันธ์
2

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
8

• งานอาคารสถานที่
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
1

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
5

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
1

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายธนิต แท่นปาน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิระวุธ ขำร้าย
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการเอกไชย นวลยัง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางละม่อม เอียดคง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ธนโชติ สุวรรณะ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายดนัย สุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนายวิสูตย์ สีสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นางปิยะดา ปานเพชร
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางอรอนงค์ สุวรรณะ
หัวหน้างาน งานบัญชีนายประการ สังเมียน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางสาวดวงฤดี ศรีเงิน
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดสุคน ชูเลื่อน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนายสราวุธ อนุศิลป์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายสัมฤทธิ์ เรืองสังข์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายเดี่ยว ศรีคงแก้ว
หัวหน้างาน งานปกครองนายชาญวิทย์ ทองคง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายประสพโชค จิตประสงค์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางอัมไพวรรณ คงศักดิ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายวิสา หนูคงไหม
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาวสุรัตนวดี ปราบกรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวสุรินทร์ มากคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการขายว่าที่ ร.ต.หญิงอรวรรณ ยิ่งดำนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวธิดารัตน์ ทองอิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวมนต์นภา อาจทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางอุไร แสงจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางขนิษฐา อินทร์ขาว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบัญชีนายชัยยันต์ ทองอ่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอดุล ตุลยนิษย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายจรินทร์ รามจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายประสิทธิ์ หนูทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางปรียา เทพสง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางสาวนงลักษณ์ ชูเนียม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน

นางสาวธิดารัตน์ ศักดาณรงค์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางกรรณิการ์ พุฒดำ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายประสิทธิ์ กูลหลัก
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวยุพดี ชุมพราหมณ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนนางสาววรางคณา จันธนู
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน